یزد ، یک شهر میراث اسلامی است که حال جهانی شده است

یزد ، یک شهر میراث اسلامی است که حال جهانی شده است...

یزد به عنوان شهر میراث فرهنگی جهان انتخاب شد و امٌا جنبه اسلامی آن بسیار مهمٌ است ؛ اگرچه انعطاف مسلمانان آن در مقابل اقلیت های دینی آن شهر نیز زبانزد و از مهمترین امتیازات آن به شمار می رود :

یزد ، یک شهر میراث اسلامی است که حال جهانی شده است...

... و جای آن دارد که « سازمان ÷ایتخت ها و شهرهای اسلامی تمام دیون خود را به آن اداء و از انجام وظایف خود در مورد آن دریغ نورزد .

در اهداف این سازمان آمده است :

هدف های سازمان پایتخت ها و شهر های اسلامی

1 - تحکیم روابط دوستی و برادری میان پایتخت ها و شهرهای اسلامی

2 - حفظ هویت و میراث فرهنگی شهرهای عضو

3 - ارتقاء روابط و گسترش همکاری میان پایتخت ها و شهرهای اسلامی

4 - تلاش در راه تحقق  برنامه های شهری عمومی به منظور راهبرد توسعه در پایتخت ها و شهر های اسلامی و بالنتیجه بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، محیط زیستی و شهری

5 - بهبود سطح توسعه ، و حمایت از محیط زیست پایدار در شهر های عضو

6 - حمایت و بهبود برنامه های عملیاتی برای تقویت توانمندیهای پایتخت ها و شهرهای اسلامی

نیز نگاه کنید به سایت :

شیتا : شهر اسلامی ، یزد ، تهران ، ایران . مهر 1393

 

یزد یک شهر میراث اسلامی ، سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی ، هدف ها ، تحکیم روابط دوستی و برادری ، حفظ هویت و میراث فرهنگی ، گسترش همکاریها ، تحقق برنامه ها ، بهبود وضع موجود ، حمایت از محیط زیست ، تقویت توانمندی ها

/ 0 نظر / 60 بازدید