شهر یزد : معماری و شهرسازی : جایگاه

شهر یزد : معماری - شهر سازی (1) - بنای نخستین
 
 
برای گفتگو از معماری یک شهر ، چون شهر یزد ، و بنابراین شهرسازیِ آن ، شاید ابتدا میبایست از فلسفه وجودی و باصطلاحِ شهرشناسان ، از نقش یا نقش های اساسی آن گفتگو کرد .
از ا فسانه هائی تقریبا" همه بی پایه که بگذریم ، تاریخ بنای حقیقی شهر مشخٌص نیست و به دنبال آن فلسفه وجودی ، یعنی اینکه چرا ایجاد شده است نیز در ابهام قرار میگیرد (1) .
می توان فرض کرد که :
- یزد نیز چون اکثر قریب به اتفاق جهان از ابتدا به صورت مزرعه و دهکده ایجاد شده است .
- چون بر سر راه قرار داشته یا بر سر راه قرار گرفته است بر اهمیٌت سوق الجیشی و بازرگانی آن افزوده است .
- می تواند محلٌ عبادتگاه ، آتشکده یا هر مرکزی مذهبی بوده اعتبار خود را با آن افزایش داده باشد .
قاعدتا" اگر محل استقرار شهر از دیدگاههای سوق الجیشی و تجارت اهمٌیت داشته است از نظر کاربرد زمین در این دشت پهناور با تنگنای چندانی مواجه نشده است .
در محل و موقعیت شهر میتوان گمان داشت که در ناحیه ی کنونی روستا - شهرهای متعددی وجود داشته اند که یزد کنونی یکی از آنها بوده است ، و حتی مرکزیت اصلی در شهر دیگری بنام ایساتیس در شرق شهر کنونی ، محلٌ روستای هرفته قرار داشته است که بعدا" به این محل منتقل شده است .
در هر حال :
شهر یک محیط فیزیکی است و بنابر این مطالعه شهری از محل و موقعیت و وسعت شهر که گذشت با جغرافیای شهری ، و آن نیز مبتنی بر جغرافیای طبیعی ، شهر شروع می شود .
(1) نگاه کنید به سایت مبتنی : تاریخ ناحیه یزد
/ 1 نظر / 54 بازدید
خريد

وبلاگ زيباي داري موفق باشيد